Dyslexiebehandeling

 
Behandeling van dyslexie vraagt veel energie van kind en ouder. Tegelijkertijd merken we op dat cliënten een hoge waardering hebben voor de behandeltrajecten en de wijze waarop de trajecten worden vormgegeven, de bejegening van de orthopedagoog of psycholoog. Kinderen krijgen grip op het lezen en schrijven, creëren overzicht en ervaren perspectief. Het is uiteraard een voorwaarde voor succes dat een ouder bij de behandeling aanwezig is: de ouder ziet en hoort hoe de behandeling vorm wordt gegeven, hoe de instructies worden gegeven en hoe het kind reageert en handelt. Daarbij ziet de ouder hoe de 'mindset' van het kind verandert door succesbeleving, hoe het angstniveau daalt en het plezier toeneemt vanwege het toenemende inzicht in de structuur van de Nederlandse taal. Juist de orthopedagogische kracht van de behandeling maakt de aanwezigheid van de ouder noodzakelijk. 
Organisatie van de behandeling
Een gespecialiseerde dyslexiebehandeling bij Braams vindt altijd individueel plaats. Over het algemeen krijgt een kind met ernstige dyslexie iedere week een behandelsessie. Een van de ouders is direct betrokken bij de behandeling door middel van deelname aan het behandelprogramma als co-therapeut. De directe betrokkenheid van een ouder bij minimaal 90% van (een deel van) de behandelingen is een belangrijke succesfactor: vader of moeder ziet en hoort hoe de behandelsessies gestalte krijgen, hoe de behandeling vorm wordt gegeven, hoe het kind reageert op de behandeling, hoe de 'mindset' van het kind verandert en hoe de behandeling in de thuissituatie deels voortgezet kan worden. Tijdens de behandeling komen verschillende zaken aan de orde: er worden nieuwe dingen uitgelegd, er wordt geoefend en er wordt bekeken hoe het met het 'huiswerk' is gegaan.

Zonder 'huiswerk' gaat het niet: er moet flink worden geoefend om nieuwe vaardigheden aan te leren. Te hard werken is echter ook niet goed: het kind kan hierdoor zijn motivatie verliezen. In de praktijk is gebleken dat 20-30 minuten oefenen per dag het meest effectief is. Bij het oefenen is de hulp nodig van één van de ouders. Deze krijgt van de behandelaar nauwkeurige aanwijzingen over wat er geoefend moet worden en hoe dit moet worden aangepakt.

De duur van een dyslexiebehandeling verschilt natuurlijk erg. Afhankelijk van de ernst van de problemen en de inzet van kind en ouders kan de duur van een dyslexiebehandeling variëren van een half jaar tot wel twee jaar. In veel gevallen is met een behandelingsperiode van twaalf tot vijftien maanden een flink deel van de achterstand weg te werken.
 
Inhoud van de behandeling
Of het nu gaat om technisch lezen en spellen, om huiswerk leren of om begrijpend lezen, steeds gaat het erom de leerling optimaal gebruik te leren maken van de structuur van de lees - of leerstof. Door de regelmatigheden van de taal beter te benutten, wordt de taal inzichtelijker gemaakt.

Bij het technisch lezen betekent het gebruik maken van 'structuur' dat het kind inzicht moet krijgen in de opbouw van woorden. Dat oefenen we met behulp van de computer. Het belangrijkste is echter dat een kind veel gaat lezen, in boeken die zijn of haar interesse hebben. We gebruiken daarbij speciale leesmethodieken waarmee we falen proberen te voorkomen. Vaak gaan kinderen die al lange tijd weinig vooruitgang boekten dan opeens heel hard vooruit!

Bij de spelling moet eerst heel goed geleerd worden welke letters bij welke klanken horen. Als het kind dat goed beheerst, leert het op een heel systematische manier de spellingregels. Voor gelijk klinkende klanken (ei/ij, au/ou) worden hulpmiddelen aangeleerd. Met regels valt meer te doen dan doorgaans op school wordt gedaan! Het leren van huiswerk gaat beter als alle logica en samenhang in de leerstof wordt benut. Als je de stof snapt, hoef je minder tijd te besteden aan het leren. Bij echt 'stampwerk' waar niets aan te snappen valt, is vaak winst te boeken met goede leertechnieken.

Bij het begrijpend lezen zijn er manieren aan te leren waardoor kinderen met dyslexie een laag leestempo vaak goed kunnen compenseren. Hier moet de lezer gebruik leren maken van de logische opbouw en indeling van teksten en moet hij de hulpmiddelen die de schrijver geeft beter leren te benutten. Verder is het belangrijk om meer naar de functie van bepaalde tekstgedeelten te kijken.

Het is noodzakelijk dat een leerling met dyslexie onder zo prettig mogelijke omstandigheden kan werken. Dat betekent dat de leerling niet te gespannen moet zijn en vertrouwen in zijn eigen kunnen moet krijgen. Een positieve, steungevende omgang met een kind met dyslexie is daarom erg belangrijk.
Direct aanmelden